Integritetspolicy

Senast uppdaterad 25 oktober 2022

Detta integritetsmeddelande för Piggelinjakten, beskriver hur och varför vi kan samla in, lagra, använda och/eller dela din information när du använder vår tjänst som när du:

Laddar ner och använder vår mobilapplikation.

Frågor eller funderingar? Genom att läsa detta sekretessmeddelande hjälper dig att förstå dina integritetsrättigheter och val. Om du inte håller med våra policyer och praxis, använd inte vår tjänst. Om du fortfarande har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss på support@piggelinjakten.se.


SAMMANFATTNING AV NYCKELPUNKTER

Behandlar vi några känsliga personuppgifter? Vi behandlar inte känsliga personuppgifter.

Får vi någon information från tredje part? Vi får ingen information från tredje part.

Hur behandlar vi dina uppgifter?  Vi behandlar informationen du ger oss för att administrera vår tjänst.

I vilka situationer och med vilka parter delar vi information?  Vi kan dela information i specifika situationer och med specifika utomstående. Klicka här för att lära dig mer.

Hur håller vi din information säker?  Vi har organisatoriska och tekniska processer och procedurer på plats för att skydda din personliga information. Ingen elektronisk överföring över internet eller informationslagringsteknik kan dock garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehörig tredje part kommer inte att kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt, stjäla eller ändra din information. Klicka här för att lära dig mer.

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Vi samlar in information som du frivilligt lämnar till oss när du använder vår tjänst.

Vi behandlar inte känslig information.

Om du använder våra applikationer kan vi också samla in följande information om du väljer att ge oss åtkomst eller tillåtelse:

Vi kan begära åtkomst eller tillåtelse till vissa funktioner från din mobila enhet, inklusive din mobila enhetskamera. Om du vill ändra vår åtkomst eller behörighet kan du göra det i enhetens inställningar. Denna information behövs främst för att använda tjänsten.

2. HUR BEHANDLAR VI DIN INFORMATION?

Vi behandlar informationen du ger oss för att administrera vår tjänst.

3. VILKA RÄTTSLIGA BASER LITAR VI PÅ FÖR ATT BEHANDLA DIN INFORMATION?

Kort sagt:  Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt och vi har ett giltigt juridiskt skäl (dvs, rättslig grund) att göra det enligt tillämplig lag, som med ditt samtycke, för att följa lagar, för att förse dig med tjänster för att ingå eller uppfylla våra avtalsförpliktelser, för att skydda dina rättigheter eller till uppfylla våra legitima affärsintressen.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att vi förklarar de giltiga rättsliga grunderna vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter. Som sådan kan vi förlita oss på följande rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter:

Samtycke. Vi kan komma att behandla din information om du har gett oss tillstånd (dvs, samtycke) att använda din personliga information för ett specifikt ändamål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Klicka här för att lära dig mer.

Vi kan komma att behandla din information där vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, såsom att samarbeta med ett brottsbekämpande organ eller tillsynsmyndighet, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter, eller avslöja din information som bevis i rättstvister där vi är inblandade.

4. NÄR OCH MED VEM DELAR VI DIN INFORMATION?

Vi kan behöva dela din information i följande situationer:

Företagsöverlåtelser: Vi kan komma att dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, eventuell fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.

5. HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov att behandla din information kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådan information, eller om detta inte är möjligt (till exempel på grund av att din information har lagrats i säkerhetskopior), kommer vi att lagra din information på ett säkert sätt och isolera den från all vidare behandling tills radering är möjlig.

6. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

Vi har implementerat lämpliga och rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder utformade för att skydda säkerheten för all information vi behandlar. Men trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att säkra din information kan ingen elektronisk överföring över Internet eller informationslagringsteknik garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehörig tredje part kommer inte att kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt, stjäla eller ändra din information. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din information sker överföring av information till och från vår tjänst på egen risk. Du bör endast använda tjänsten i en säker miljö.

7. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

Kortfattat: Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

Du har vissa rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar. Dessa kan innefatta rätten att begära åtkomst och få en kopia av din information, att begära rättelse eller radering, för att begränsa behandlingen av din information och om tillämpligt till dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. För att göra en begäran av ändring eller radering, kontakta din klassföreståndare. För en begäran av en kopia av din information mejla support@piggelinjakten.se

Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Om du anser att vi olagligt behandlar dina personuppgifter, har du också rätt att klaga till din lokala dataskyddsmyndighet. Du hittar deras kontaktuppgifter här:  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sv.

Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du mejla oss på support@piggelinjakten.se.

8. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?

Kort sagt:  Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande vid behov för att följa relevanta lagar.

Vi kan uppdatera detta sekretessmeddelande då och då. Den uppdaterade versionen kommer att indikeras av en uppdaterad ”Reviderad” datum och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande kan vi meddela dig antingen genom att tydligt lägga upp ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att läsa detta sekretessmeddelande ofta för att bli informerad om hur vi skyddar din information.

9. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du mejla oss på support@piggelinjakten.se

10. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

Du har rätt att begära tillgång till den personliga information vi samlar in från dig, ändra den informationen eller radera den. För att göra en begäran av att ändra eller radera, kontakta din klassföreståndare. För en begäran av att granska din information mejla support@piggelinjakten.se